Assortiment

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

GDPR

Naleving van de General Data Protection Regulation (GDPR) bij ECR-Belgium BVBA
ECR-Belgium BVBA respecteert continu de Belgische reglementering die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. De bescherming van de persoonsgegevens die door klanten en leveranciers worden toevertrouwd, is altijd zeer belangrijk geweest voor onze onderneming.

Op basis van de bestaande wetgeving brengt de GDPR verbeteringen of versterkingen aan met betrekking tot de rechten van de betrokken personen.
Op 25.05.2018 werden de oude teksten van de Privacywet vervangen door de nieuwe Europese reglementering betreffende de bescherming van gegevens. In het Nederlands beter bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het Engels als General Data Protection Regulation (GDPR).

ECR-Belgium BVBA respecteert de hoofdbeginselen van de GDPR: de persoonsgegevens worden verzameld en behandeld op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Daarnaast leeft ECR-Belgium BVBA de vereisten na op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Het beheer van de persoonsgegevens bij ECR-Belgium BVBA is altijd gebaseerd op een rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst, noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, toestemming van de betrokkenen of de gerechtvaardigde belangen van ECR-Belgium BVBA.

ECR-Belgium BVBA heeft zijn Privacy beleid uitgebreid. De interne processen van ECR-Belgium BVBA krijgen een update om er zeker van te zijn dat de rechten van de betrokkenen gerespecteerd worden.

ECR-Belgium BVBA staat in voor de implementatie van de vereisten op het vlak van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen in alle nieuwe projecten.

ECR-Belgium BVBA heeft een gegevensverwerkingsregister aangemaakt en staat in voor het onderhoud ervan.(in progress)

U bent één van onze klanten:
Wij vinden het in uw en ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van interessante nieuwigheden in onze organisatie en u te informeren over onze diensten, producten en promoties.
Wij verzamelen en behandelen uw persoonsgegevens om de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.
Het gaat voornamelijk om contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en/of emailadres om de communicatie te kunnen vergemakkelijken.
Indien bepaalde contactgegevens niet meer correct zijn, vragen wij u om dit aan ons bekend te maken.
Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichting is of wanneer wij beschikken over uw goedkeuring voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, uw goedkeuring in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze bestanden.
U zal ook individueel aangesproken worden via uw gekende contactpersoon om het gebruik en de inhoud van uw persoonsgegevens toe te lichten en te bevestigen.

U bent één van onze leveranciers:
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Het gaat voornamelijk om contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en/of emailadres om de communicatie te kunnen vergemakkelijken.
Indien bepaalde contactgegevens niet meer correct zijn, vragen wij u om dit aan ons bekend te maken.
Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichting is of wanneer wij beschikken over uw goedkeuring voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, uw goedkeuring in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze bestanden.

ECR-Belgium BVBA kan tevens persoonsgegevens verwerken, al dan niet in elektronische of geautomatiseerde vorm, met het oog op het volgende doeleinde: ontwikkeling van een centrale databank betreffende de gegevens van klanten en leveranciers. Zonder enige beperking, zal deze databank ook gebruikt worden door de moedervennootschap, dochtervennootschappen of filialen voor de implementatie van het commerciële beleid van ECR-Belgium BVBA, met inbegrip van de genoemde derde partijen die gesitueerd zijn in de Benelux.

ECR-Belgium BVBA verbindt zich ertoe om gegevensinbreuken te vermijden door de invoering van veiligheidsmaatregelen. Onze organisatie heeft de passende, administratieve, fysische en technologische middelen ingezet om uw privacy te garanderen.(in progress)

Als u meent dat ECR-Belgium BVBA de reglementering ter zake niet naleeft, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met ECR-Belgium BVBA per mail: GDPR@ecr-belgium.be
Nadien kan u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Als u wenst te reageren op onze naleving van de GDPR, kunt u contact met ons opnemen:
Per mail: GDPR@ecr-belgium.be
Per telefoon: +32 (0)3 / 457 91 32
Per brief: ECR-BELGIUM BVBA, t.a.v. afdeling Sales en Marketing, Ingberthoeveweg 3B - 2630 AARTSELAAR
Verberg boodschap